Ειδήσεις:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Futsal Ανδρών

FUTSAL ΑΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
FUTSAL ΑΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού ΚΟΠΑ προκηρύσσει
για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 το Παγκύπριο Πανεπιστημιακό
Πρωτάθλημα Futsal Αντρών που αρχίζει στις 13 Φεβρουαρίου 2019.

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

΄Oπου οι πρόνοιες της παρούσας προκήρυξης συγκρούονται με πρόνοιες του
Καταστατικού της ΚΟΠΑ, οι πρόνοιες του Καταστατικού είναι επικρατέστερες
και έχουν εφαρμογή.

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Πανεπιστήμια μέλη της ΚΟΠΑ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
FREDERICK UNIVERSITY

4. ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Οι ταυτότητες θα εκδίδονται από την ΚΟΠΑ σύμφωνα τους κανονισμούς
Εγγραφών/Μεταγραφών Αθλητών-Αθλητριών, 2 και 3.
Το Δικαίωμα έκδοσης ταυτοτήτων θα ανέρχεται στα 5 ευρώ για την κάθε
ταυτότητα και καταβάλλετε πριν από την έκδοση των ταυτοτήτων.

5. ΓΗΠΕΔΑ

Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στα γήπεδα που θα δηλώνουν οι ομάδες πριν
από την έναρξη του πρωταθλήματος.

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιτρέψει τη χρήση
και άλλων γηπέδων που θα εγκρίνει κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος.

6. ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ

Όλες οι ομάδες οφείλουν να ανακοινώσουν στην Επιτροπή Πρωταθλήματος
τα δύο χρώματα της ομάδας τους.

Οι στολές πρέπει να είναι ομοιόμορφες και με αριθμούς. Παίκτης ή ομάδα
που δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό αυτό δεν θα αγωνίζεται.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

7.α. ΑΓΩΝΕΣ

Οι ομάδες θα αγωνιστούν σε πρωτάθλημα δύο γύρων. Κάθε ομάδα θα δώσει
δύο αγώνες ένα στην έδρα της και τον άλλο στην έδρα της αντίπαλης ομάδας.
Πρωταθλήτρια θα αναδειχτεί η ομάδα που θα έχει συνολικά τους
περισσότερους βαθμούς.

7.β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η νικήτρια ομάδα σε κάθε αγώνα παίρνει τρεις (3) και η ηττημένη μηδέν (0).
Σε περίπτωση ισοπαλίας, οι δύο ομάδες παίρνουν από ένα (1) βαθμό.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης ομάδας η ομάδα αυτή μηδενίζεται αυτόματα
και της αφαιρούνται δύο βαθμοί.

7.γ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Η κατάταξη των ομάδων γίνεται με βάση τη βαθμολογία όπως αναφέρεται πιο
πάνω στο άρθρο 7.β.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων σε οποιαδήποτε
θέση, προκειμένου να καθοριστεί η σειρά κατάταξης, λαμβάνεται υπόψη το
αποτέλεσμα στους μεταξύ τους αγώνες.

Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής
διαφοράς τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες. Αν και πάλι η διαφορά είναι
ίδια τότε την πιο ψηλή θέση παίρνει η ομάδα που σημείωσε τα περισσότερα
τέρματα στους μεταξύ τους αγώνες. Αν και πάλι η διαφορά είναι η ίδια την πιο
ψηλή θέση παίρνει ομάδα που δέχθηκε τα λιγότερα τέρματα στους μεταξύ
τους αγώνες.

Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής
διαφοράς τερμάτων σε όλους τους αγώνες. Αν και πάλι η διαφορά είναι ίδια
τότε την πιο ψηλή θέση παίρνει η ομάδα που σημείωσε τα περισσότερα
τέρματα σε όλους τους αγώνες. Αν και πάλι η διαφορά είναι η ίδια την πιο
ψηλή θέση παίρνει ομάδα που δέχθηκε τα λιγότερα τέρματα σε όλους αγώνες.
Αν και πάλι δεν αναδειχθεί νικητής γίνεται κλήρωση.

7.δ. ΧΡΟΝΟΣ / ΗΜΕΡΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.

Αγωνιστικές μέρα ορίζεται η Τετάρτη κάθε βδομάδας. Ώρα έναρξης των
αγώνων θα καθορίζεται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος. Η Επιτροπή
Πρωταθλήματος της ομοσπονδίας δύναται να τροποποιεί την αγωνιστική
μέρα κατά την κρίση της, οφείλει όμως να ειδοποιεί κατάλληλα και έγκαιρα
όλους τους ενδιαφερομένους.

7.ε. ΕΠΑΘΛΑ

Το Πρωτάθλημα αθλοθετείται με κύπελλο για την πρωταθλήτρια ομάδα και
μετάλλια για τις παίκτριες των τριών πρώτων ομάδων.

7. στ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Το Δικαίωμα Συμμετοχής καθορίζεται στο ποσό των €460 (τετρακόσια εξήντα
ευρώ).
Το πιο πάνω ποσό συμπεριλαμβάνει και τα έξοδα του πρωταθλήματος.

8. ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ

Απαγορεύεται η αναβολή αγώνα που έχει οριστεί έστω κι αν οι
ενδιαφερόμενες ομάδες συμφωνούν για την αναβολή.

Αναβολή αγώνα εντούτοις είναι δυνατό να επιτραπεί σύμφωνα με το άρθρο
«15 Αναβολή Αγώνος» του «Περί Πρωταθλημάτων Γενικοί Κανονισμοί» της
ΚΟΠΑ.

9 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

9.β. ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ

Οι παρατηρήσεις των διαιτητών στα φύλλα αγώνων πρέπει να είναι σαφείς και
ευανάγνωστες.

Οι διαιτητές οφείλουν να παραδίδουν η ταχυδρομούν το φύλλο αγώνα στα
γραφεία της ΚΟΠΑ μέσα στην επόμενη μέρα του αγώνα.

9.γ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η υποβολή ενστάσεως διέπεται από το άρθρο «20 Ενστάσεις» του «Περί
Πρωταθλημάτων Γενικοί Κανονισμοί».

10. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Η ΚΟΠΑ (και εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες) έχουν το δικαίωμα για συλλογή
και χρησιμοποίηση φωτογραφικού και βιντεογραφικού υλικού από τις
εκδηλώσεις και αγώνες της και όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτούς ρητώς
συγκατατίθενται και/ή οφείλουν να συγκατατίθενται προς τον σκοπό αυτό.
Νοείται ότι τόσο η Ομοσπονδία όσο και οι συνεργάτες λαμβάνουν όλα τα
μέτρα για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Προστασίας.

11. ΔΙΑΦΟΡΑ

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος αναμένει από όλους, παίκτες, προπονητές,
διαιτητές και λοιπούς υπευθύνους των ομάδων να εργαστούν και να
διαγωνιστούν φιλότιμα, μέσα σε αθλητικά πλαίσια και με την επίδειξη
ανώτερου φίλαθλου πνεύματος να συντελέσουν στη εξύψωση του αθλήματος
του Futsal μεταξύ των φοιτητών του τόπου μας.
Η Επιτροπή Πρωταθλήματος θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη
και αυστηρή εφαρμογή όλων των προνοιών του Καταστατικού της ΚΟΠΑ και
του Εσωτερικού Κανονισμού που σχετίζονται με την ομαλή διεξαγωγή του
Πρωταθλήματος.

12. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

12.α. ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Οι διαιτητές των αγώνων του Πρωταθλήματος ορίζονται από την οικεία
Επιτροπή Διαιτησίας και/ή αρμόδια Επιτροπή κάθε αθλήματος και/ή
υπεύθυνης για το κάθε άθλημα αθλητικής Ομοσπονδίας.

Η ΚΟΠΑ εύχεται τέλος σε όλους “ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ”

 

πίσω
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ © 2011